خانه / درس مدار های الکتریکی 1

درس مدار های الکتریکی 1


معرفی انواع توابع در مدار الکتریکی و حل یک مثالآموزش مدار های الکتریکی 1 (مدار مرتبه اول با دو ثابت زمانی)مثال ساده


آموزش مدار های الکتریکی 1 (مدار مرتبه اول با دو ثابت زمانی)مثال تکمیلی

آموزش جامع پاسخ پله و ضربه در مدارات الکتریکی


آموزش روش حل پاسخ ضربه و پاسخ پله در مدار های الکتریکی با مثال


آموزش مدار های الکتریکی 1 (درسنامه مدار های مرتبه دوم)


آموزش مدار های الکتریکی 1 (حل تمرین مدار مرتبه ی دوم)