خانه / درس الکترونیک 1

درس الکترونیک 1


آموزش الکترونیک 1 (فصل اول نیمه هادی ها و دیود)


آموزش الکترونیک 1 (ادامه ی فصل اول هادی ها و دیود 


آموزش الکترونیک 1 (فصل مدار های دیودی – مدار های برش دهنده)